Γεωλογικές Έρευνες & Μελέτες

Γεωλογικές Έρευνες & Μελέτες

Γεωλογικές Έρευνες & Μελέτες

Σύνταξη και Εκτέλεση Προγράμματος Γεωλογικών και Γεωφυσικών Ερευνών

Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Γεωλογικές Μηκοτομές και Διατομές

Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες

Γεωλογικές Αποτυπώσεις Επιφανειών Εκσκαφών (ορύγματα κ.λπ.)

Προσδιορισμός Ποιότητας Πετρωμάτων – Ταξινομήσεις Βραχομάζας

Τεκτονικά Διαγράμματα – Δυνητικές Ολισθήσεις

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε Περιοχές προς Πολεοδόμηση

Τεύχη Εκθέσεων Κοινών Γεωλογικών – Γεωτεχνικών Αξιολογήσεων  

Τεύχη Γεωλογικών Μελετών

Γεωφυσικές Έρευνες

Υδρογεωλογικές & Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες (ΧΥΤΥ, Κοιμητήρια, κ.λπ.)

Γεωτεχνικές Έρευνες

Γεωτεχνικές Έρευνες

Γεωτεχνικές Έρευνες

Σύνταξη Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών

Εκτέλεση Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς & Θαλάσσης

Διάνοιξη Ερευνητικών Φρεάτων

Εκτέλεση Επιτόπου δοκιμών

Εργαστηριακές Δοκιμές (εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, αδρανών υλικών)

Εγκατάσταση Οργάνων Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Γεωτεχνικών Έργων

Γεωτεχνικές Μελέτες

Γεωτεχνικές Μελέτες

Γεωτεχνικές Μελέτες

Παρουσίαση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικών Ερευνών έργων Πολιτικού Μηχανικού

Μελέτες θεμελίωσης κτιριακών έργων

Μελέτες θεμελίωσης τεχνικών έργων (Γέφυρες, Άνω & κάτω διαβάσεις, Οχετοί, Τοίχοι Αντιστήριξης κ.λπ.)

Μελέτες Αντιστηρίξεων (Προσωρινές και Μόνιμες Αντιστηρίξεις)

Μελέτες Αποκατάστασης & Σταθεροποίησης Κατολισθήσεων

Μελέτες Χωματουργικών έργων: οδοποιίας, διαμορφώσεων κ.λπ. (άοπλα & οπλισμένα επιχώματα, αντιστηριζόμενα ή μη ορύγματα)

Μελέτες Φραγμάτων – Λιμνοδεξαμενών

Μελέτες Υπόγειων Έργων (Σήραγγες, Cut & Cover κ.λπ.)

Μελέτες για δίκτυα (Αγωγοί υδρεύσεων & Αποχετεύσεων)

Μελέτες Βελτίωσης Εδαφών

Μελέτες αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Στατικές & Εδαφοδυναμικές Μελέτες

Στατικές & Εδαφοδυναμικές Μελέτες

Στατικές & Εδαφοδυναμικές Μελέτες

Μελέτες Κτιριακών Έργων και Εγκαταστάσεων

Μελέτες τεχνικών έργων με φορείς μεταλλικούς ή σύμμεικτους

Μελέτες Τοίχων Αντιστήριξης (συμβατικοί, αντηριδωτοί, κ.λπ.)

Μελέτες τοίχων αντιστήριξης εδραζόμενων επί πασσάλων

Μελέτες πασσαλότοιχων με ή χωρίς προσωρινά ή μόνιμα αγκύρια ή ελκυστήρες,

Μελέτες τεχνικών έργων που απαιτούν ειδικές θεμελιώσεις (π.χ. πάσσαλοι, φρέατα, μικροπάσσαλοι κλπ)

Μελέτες αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Μελέτες Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Μελέτες Κτιριακών Έργων

Μελέτες Βιοτεχνικών-Βιομηχανικών Έργων

Άδειες Λειτουργίας

Μελέτες Ασφάλειας & Πυρασφάλειας

Οικοδομικές Άδειες

Έλεγχοι Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Υποστήριξη Αναδόχου κατασκευής – Φορέων Διαχείρισης και επίβλεψης, κατά την κατασκευή σημαντικών ή/και ειδικών έργων

Έλεγχος Μελετών

Τεχνικο-οικονομική Βελτιστοποίηση Μελετών

Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευής

Παρακολούθηση Συμπεριφοράς Γεωτεχνικών Έργων

CHECK OUT OUR PROJECTS

Dynamic presence in major infrastructure projects

MORE

Clients